Varning

VARNING

Senast uppdaterad 17 juli 2023


FRISKRIVNING FÖR WEBBPLATS

Informationen som tillhandahålls av Solawave Inc ("vi", "oss" eller "vår") på https://www.solawave.co (de "Webbplats") är endast för allmänna informationsändamål. All information på platsen tillhandahålls i god tro, men vi ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten, adekvatheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på platsen. under inga omständigheter ska vi ha något ansvar gentemot dig för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användning av PLATSEN Eller förlita sig på all information som ges om PLATSEN. din användning av PLATSEN Och ditt beroende av all information om PLATSEN Är helt på egen risk.

Externa länkar ansvarsfriskrivning

Platsen kan innehålla (eller så kan du skickas igenom platsen) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller härrör från tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan reklam. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på noggrannhet, adekvathet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av oss. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS NÅGON INFORMATION SOM ERHÅLLS AV TREDJE PARTS WEBBPLATS LÄNKAD GENOM WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNONSLÄNKNING. VI KOMMER INTE ATT VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

PROFESSIONELL ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan inte och innehåller inte medicinsk hälsa råd. De medicinsk hälsa information tillhandahålls endast i allmänna informations- och utbildningssyfte och är inte en ersättning för professionell rådgivning. Innan du vidtar några åtgärder baserat på sådan information rekommenderar vi därför att du rådgör med lämpliga yrkesmän. Vi tillhandahåller inte någon form av medicinsk hälsa råd. Användningen eller tilliten till all information som finns på PLATSEN Är helt på egen risk.

ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan innehålla vittnesmål från användare av våra produkter och/eller tjänster. Dessa vittnesmål återspeglar sådana användares verkliga erfarenheter och åsikter. Upplevelserna är dock personliga för just dessa användare och behöver inte nödvändigtvis vara representativa för alla användare av våra produkter och/eller tjänster. Vi hävdar inte, och du ska inte anta, att alla användare kommer att ha samma upplevelser. DINA INDIVIDUELLA RESULTAT KAN VARIERA. 

Rekommendationerna på webbplatsen skickas in i olika former såsom text, ljud och/eller video, och granskas av oss innan de publiceras. De visas på webbplatsen ordagrant så som de ges av användarna, förutom korrigering av grammatik eller skrivfel. Vissa vittnesmål kan ha förkortats för korthetens skull där hela vittnesmålet innehöll ovidkommande information som inte är relevant för allmänheten.

Synpunkterna och åsikterna i vittnesmålen tillhör enbart den enskilda användaren och återspeglar inte våra åsikter och åsikter. Vi är inte anslutna till användare som tillhandahåller vittnesmål, och användare får inte betalt eller på annat sätt kompenserat för sina vittnesmål.

Vittnesmålen på webbplatsen är inte avsedda, och ska inte heller tolkas, som påståenden om att våra produkter och/eller tjänster kan användas för att diagnostisera, behandla, lindra, bota, förebygga eller på annat sätt användas för någon sjukdom eller medicinskt tillstånd. Inga vittnesmål har bevisats eller utvärderats kliniskt.